کارگاه‌های آموزشی

شرکت ایمن رایانه امیرکبیر آماده برگزاری کارگاه های آموزشی امنیت برای سازما‌ن­‌ها و ارگان‌های مختلف است.